Dla studentów

Informacje ogólne

 

W Zakładzie Fizyki Biomedycznej realizowane są trzy specjalności: Fizyka medyczna i Neuroinformatyka (w ramach kierunku Fizyka oraz Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie – ZFBM) oraz Ekonofizyka. Każda ze specjalności ma dedykowany program, dzięki któremu kształci specjalistów ze swojej dziedziny oraz swojego opiekuna.

Opiekunowie studiów I stopnia:


Opiekunowie studiów II stopnia:


Materiały dydaktyczne dla studentów I stopnia Fizyki medycznej i Neuroinformatyki na kierunku ZFBM można znaleźć tutaj: http://brain.fuw.edu.pl/edu/

Informacje użyteczne, które znajdują się na stronie głównej Wydziału:

Szczegółów o praktykach można się również dowiedzieć z prezentacji Praktyki – FUW – krok po kroku.


 • PhD position at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences
  More details can be found here (given in Polish): Ogłoszenie.
 • Praca w Pracowni Neuroinformatyki Instytutu Biologii Doświadczalnej
  Pracownia Neuroinformatyki Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego poszukuje kandydatów na trzy pozycje: 1. Staż podoktorski w projekcie modelowania propagacji pola elektrycznego w mózgu (wymagany doktorat) 2. Programista naukowy w projekcie przetwarzania dużych zbiorów danych z obrazowania mózgu różnymi […]
 • Job for student in IP PAN/master project
  A candidate should fulfill the following criteria: (1) be a 4rd of 5th year (or equivalent) student of Neuroinformatics, Physiscs, Cgnitive Science, Psychology or other related disciplines, (2) fluency in English both written and spoken, (3) have a documented experience […]
 • PhD position at Nenecki: Outside conscious vision – possible resource of visual rehabilitation
  Supervisor: Kalina Burnat-Kuijpers assistant professor, Nencki Institute, Laboratory of Neuroplasticity, Warsaw *protected email* Background: The leading cause of declining vision with age is macular degeneration syndrome (AMD), which affects the central retina. Our recent results suggest that peripheral visual system exhibits […]
 • Wymiana studencka z WUM
  W najbliższym semestrze zostanie uruchomiony pilotaż wymiany zajęć z WUM, w którym weźmie udział po 50 studentów z każdej uczelni. Zapisy na zajęcia odbędą się centralnie w Biurze Spraw Studenckich. W związku z tym chciałbym prosić Państwa o zgłaszanie zainteresowania […]
Ogłoszenia

projekt

Ekonofizyka

 

Opiekun specjalności: prof. R. Kutner

 

Od ponad dwudziestu lat metody fizyki są stosowane do analizy zjawisk i procesów ekonomicznych, a od ponad dekady tego typu aktywność ma charakter instytucjonalny i nosi nazwę Ekonofizyki. Termin ten wszedł do oficjalnego obiegu w połowie lat dziewięćdziesiątych kiedy czasopismo Physica A otworzyło na swoich łamach nowy dział pod tą właśnie nazwą. Obecnie Ekonofizyka znajduje się w Physics and Astronomy Classification Scheme (PACS) w sekcji Interdisciplinary Physics.

Ekonofizyka jest młodą dziedziną nauki charakteryzującą się stosowaniem teorii, modeli, a przede wszystkim podejścia wypracowanego w ramach fizyki, a zwłaszcza fizyki statystycznej i fizyki materii skondensowanej, do opisu zjawisk ekonomicznych zarówno w mikro- jak i makroskali. Za początek Ekonofizyki uważa się pojawienie 1991 roku publikacji Lévy walks and enhanced diffusion in Milan Stock-Exchange autorstwa Rosario N. Mantegny. Jednakże zainteresowanie problematyką ekonomiczną wśród fizyków jest zagadnieniem dobrze ugruntowanym w historii. Daniel Bernoulli, Mikołaj Kopernik czy Jan Tinbergen, który zdobył pierwszą w historii nagrodę nobla z ekonomii, to tylko kilka znamienitych przykładów.

Od kilkunastu lat obserwuje się wyraźnie wzrastające zaangażowanie fizyków w badania nad zjawiskami ekonomicznymi i socjologicznymi, przejawiające się w lawinowo narastającej liczbie publikacji. Celem specjalności Ekonofizyka jest stworzenie studentom fizyki możliwości studiowania metod, modeli i teorii opracowanych w ramach fizyki, ale wykorzystywanych do analizy zjawisk i procesów ekonomicznych oraz socjologicznych. Pragniemy podkreślić, że studenci studiujący na specjalności Ekonofizyka otrzymują z jednej strony wiedzę umożliwiającą prowadzenie badań naukowych, z drugiej zaś strony wyposażani są w umiejetność jej stosowania w codziennej praktyce zawodowej.

Absolwenta Ekonofizyki powinna charakteryzować:

 • Otwartość na różnorodne wymagania i potrzeby merytoryczne instytucji finansowych (banki, giełda, etc.), ubezpieczeniowych (aktuarialnych), zajmujących się doradztwem ekonomicznym, prowadzących analizy i badania statystyczne
 • Chęć dokształcania się w różnych, związanych z tym dziedzinach
 • Umiejętność dostrzegania zarówno zjawisk jak i procesów fizycznych lub ekonomicznych
 • Umiejętność pozyskiwania i opracowywania danych empirycznych, zwłaszcza dużych rekordów danych
 • Umiejętność analizy i interpretacji danych (zarówno empirycznych jak też pochodzących z symulacji komputerowych)
 • Umiejętność modelowania numerycznego i komputerowego, w tym zwłaszcza umiejętność projektowania i prowadzenia symulacji komputerowych oraz porównywania uzyskanych wyników z danymi empirycznymi
 • Umiejętność wizualizacji danych empirycznych oraz wyników analizy
 • Znajomość metod prognozowania i umiejętność ich praktycznego wykorzystywania
 • Umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych (np. składających się z ekonomistów, socjologów, psychologów, matematyków finansowych i fizyków).

Przykładowe kierunki badawcze:

 

 • Bayesowska analiza hipotez statystycznych
 • Zastosowanie twierdzeń granicznych statystyki matematycznej w analizie danych finansowych
 • Ryzyko systemowe rynku międzybankowego
 • Dynamika stochastyczna: równania stochastyczne, równania dyfuzji i transportu
 • Procesy stochastyczne: gaussowskie i niegaussowskie
 • Teoria macierzy przypadkowych
 • Modele agentowe rynków finansowych i zachowań społecznych
 • Sieci adaptacyjne, koewoluujące, temporalne i wielopoziomowe
 • Teorie ryzyka i zdarzenia ekstremalne
 • Dynamika pochodnych instrumentów finansowych
 • Analiza portfelowa
 • Mechanika statystyczna sieci losowych

fizmed

Fizyka medyczna

 

Opiekun specjalności (I stopień, ZFBM): dr J. Ginter
Opiekun specjalności (II stopień, ZFBM): dr hab. M. Kamiński
Opiekun specjalności (II stopień, Fizyka):dr hab. J. Żygierewicz

Na pierwszym stopniu studiów fizyki medycznej poza wiedzą ogólną z fizyki, matematyki i informatyki, studenci zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu: promieniowania jonizującego i ochrony radiologicznej, diagnostyki obrazowej oraz analizy sygnałów bioelektrycznych. Nawiązują też kontakty z innymi instytucjami zajmującymi się tą tematyką, w których mogą pisać prace licencjackie, odbyć praktyki zawodowe, a w przyszłości być może znaleźć pracę.

W ramach drugiego stopnia studiów fizyki medycznej studenci pogłębiają znajomość fizyki i informatyki. Zdobywają też wiedzę teoretyczną i praktyczną odnośnie radioterapii, którą niektórzy z nich będą się zajmować zawodowo pracując jako fizyk medyczny w szpitalu onkologicznym.

Praca naukowa z dziedziny fizyki medycznej w naszym zakładzie obejmuje dwa główne nurty. Pierwszym z nich są zagadnienia radiobiologiczne dotyczące reakcji komórek rakowych na promieniowanie X, alfa i wiązki mieszane. Prace te prowadzone są we współpracy z uniwersytetem w Sztokholmie. Drugim zagadnieniem jest analiza obrazów medycznych pod kątem ich klasyfikacji za pomocą głębokich sieci neuronowych; jest to kierunek od niedawna rozwijany również w naszym Zakładzie.

Część naszych absolwentów rozpoczęło też pracę naukową w innych zakładach Uniwersytetu Warszawskiego, np. w ramach studiów doktoranckich w Zakładzie Jądra Atomowego, utrzymując jednak nadal z Zakładem Fizyki Biomedycznej bliską współpracę.

Fizyka medyczna to kierunek wiedzy stosowanej, interesujący z punktu widzenia rozwoju najnowocześniejszych technik leczenia, jednocześnie uwrażliwiający na potrzeby innych ludzi, zwłaszcza chorych, rozwijający zaangażowanie społeczne i empatię. Masz talent do nauk ścisłych połączony z wrażliwością humanisty? To kierunek dla Ciebie.

Przykładowe kierunki badawcze:

 • Zastosowanie głębokich konwolucyjnych sieci neuronowych (CNN) do klasyfikacji obrazów medycznych
 • Modelowanie Monte Carlo odpowiedzi komórki na uszkodzenia DNA pod wpływem wiązek mieszanych


Ogłoszenia


Praktyki w IPPTP
Możliwość praktyk lub prac dyplomowych w Laboratorium Elektroniki Profesjonalnej IPPT PAN, opiekun: Marcin Lewandowski (*protected email*). Proponowana tematyka w załączniku Mini-Projects-2017

Praca magisterska lub doktorska w CCB
Możliwość praktyk, pracy magisterskiej lub doktorskiej w ramach projektu: Ocena niepewności zasięgu efektu biologicznego w celu poprawy skuteczności radioterapii protonowej w Centrum Cyklotronowym Bronowice. Kontakt: dr Antoni W. Ruciński, lp.ud1516173058e.jfi1516173058@iksn1516173058icur.1516173058inotn1516173058a1516173058, tel. +48668156393. Możliwość uzyskania stypendium.NEU

Neuroinformatyka

 

Opiekun specjalności (I stopień, ZFBM): dr hab. J. Żygierewicz
Opiekun specjalności (II stopień, ZFBM): dr hab. P. Suffczyński
Opiekun specjalności (II stopień, Fizyka):dr hab. J. Żygierewicz

Neuroinformatyka to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy na styku fizyki, matematyki, informatyki i neurobiologii.

Według raportu WHO z 1996 r. w XXI wieku choroby układu nerwowego znajdą się na pierwszym miejscu wśród schorzeń, w związku z tym wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wykształcenie neuroinformatyczne.

Nasze studia, jako pierwsze na świecie zapewniają kompleksowe wykształcenie i  przygotowanie do podjęcia pracy w tej bardzo dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. Profil studiów jest dopasowany do standardów światowych i realiów rynku pracy.

Studia tej specjalności zaprojektowaliśmy dwustopniowo.

Celem studiów I stopnia jest zapewnienie studentom wykształcenia w zakresie fizyki i matematyki oraz gruntownej wiedzy w dziedzinie informatyki, cyfrowej analizy sygnałów i statystyki, potrzebnych w klinikach i laboratoriach. Uczymy też podstaw baz danych i uczenia maszynowego. Dodatkowo, wprowadzamy niezbędny zakres wiadomości z chemii, biologii anatomii, aby swobodnie porozumieć się w interdyscyplinarnym środowisku neuroinformatyków.  

W czasie zajęć laboratoryjnych  studenci poznają sposoby pomiaru i analizy sygnałów takich jak EEG, EMG, EKG szeroko stosowanych w diagnostyce klinicznej, zapoznają się również z technikami takimi jak: neurofeedback czy interfejsy mózg-komputer (BCI). Duża liczba zajęć praktycznych zapewnia biegłość w samodzielnym zestawianiu układów pomiarowych, rozumienie pracy z sygnałami i umiejętność ich analizy. I etap studiów kończy się obroną pracy licencjackiej i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Interdyscyplinarne wykształcenie dostosowane do wymogów rozwijającej się medycyny, nauki i gospodarki,  a w szczególności znajomość technik pomiarowych, programowania i technik statystycznych analizy danych zapewnia naszymi absolwentom szeroki dostęp do rynku pracy.

Studia II stopnia specjalności „Neuroinformatyka” są wyodrębnionym programowo drugim etapem studiów umożliwiającym znaczne poszerzenie wiedzy kierunkowej. Celem kształcenia studiów II stopnia jest opanowanie zaawansowanych metod informatycznych, statystycznych oraz modelowania systemów dynamicznych, w tym – mózgu. Program studiów II stopnia przewiduje dużą liczbę godzin przedmiotów do wyboru i zapewnia dużą swobodę w doborze zajęć. Studenci mogą realizować indywidualny tok studiów, koncentrując się przede wszystkim na interesujących ich zagadnieniach. Absolwenci ze stopniem magistra otrzymują wykształcenie przygotowujące do współpracy z ekspertami w dziedzinie neuroinformatyki. Specjalistyczne wykształcenie zapewnia znalezienie pracy zawodowej w dziedzinie studiów, rozpoczęcie studiów doktoranckich oraz podjęcie pracy naukowej w zespołach badawczych i badawczo-rozwojowych w kraju i na świecie.


Współpraca z XVIII L.O. w Warszawie

 

Osoby kontaktowe:


Proponowana forma współpracy

Lista wykładów dostępnych w roku akademickim 2017/2018: lista.pdf.

Lista warsztatów dostępnych w roku akademickim 2017/2018: