Laboratorium radiobiologiczne

Laboratorium Radiobiologiczne działa od stycznia 2020 i znajduje się w Zakładzie Fizyki Biomedycznej (na czwartym piętrze). Podstawowe wyposażenie laboratorium było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków uniwersyteckich w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych. 

Kierownik laboratorium:


Zastępcy kierownika:


Materiały dydaktyczne dla studentów I i II stopnia Fizyki medycznej dotyczące realizacji ćwiczeń w ramach pracowni specjalistycznej można znaleźć w kolejnych zakładkach.

kolonie

Przeżywalność komórkowa

Instrukcja dot. hodowli i napromieniania komórek

Promieniowanie jonizujące oddziałuje na materiał biologiczny powodując m.in. brak możliwości proliferacji, co skutkuje brakiem możliwości stworzenia kolonii. Frakcje przeżywalności komórek, które zostały poddane działaniu promieniowania jonizującego można określić na podstawie liczby kolonii obserwowanych na szalkach Petriego.

Odpowiedź komórkowa badana jest w funkcji dawki, która została zaabsorbowana w pojedynczej warstwie komórek. W obliczeniach uwzględnia się wydajność klonowania z wykorzystaniem kontroli (komórki, które nie zostały napromienione).

Przykładowe prace badawcze:

dicentryk

Aberracje chromosomowe

Instrukcja dot. wykonania testu dicentrycznego

Promieniowanie jonizujące powoduje zmiany morfologiczne w chromosomach napromienianych komórek. Są one widoczne pod mikroskopem w postaci m.in dicentryków, czyli chromosomów z dwoma centromerami.

 

Przykładowe prace badawcze:

  • Zastosowanie głębokich konwolucyjnych sieci neuronowych (CNN) do klasyfikacji dicentryków (praca licencjacka Maksymiliana Głowackiego)
  • Modelowanie metodami Monte Carlo aberracji chromosomowych w komórkach poddanych działaniu promieniowania mieszanego (praca magisterska Adrianny Tartas)

ognisko

Ogniska naprawcze

Instrukcja dot. badania ognisk naprawczych

To be updated. 

Obecnie realizowane projekty w ramach współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym: