Dla studentów

Informacje ogólne

W Zakładzie Fizyki Biomedycznej realizowane są trzy specjalności: Fizyka medyczna i Neuroinformatyka (w ramach kierunku Fizyka oraz Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie – ZFBM) oraz Ekonofizyka. Każda ze specjalności ma dedykowany program, dzięki któremu kształci specjalistów ze swojej dziedziny oraz swojego opiekuna.

Opiekunowie studiów I stopnia:


Opiekunowie studiów II stopnia:


Materiały dydaktyczne dla studentów I stopnia Fizyki medycznej i Neuroinformatyki na kierunku ZFBM można znaleźć tutaj: http://brain.fuw.edu.pl/edu/

Informacje użyteczne, które znajdują się na stronie głównej Wydziału:

Szczegółów o praktykach można się również dowiedzieć z prezentacji Praktyki – FUW – krok po kroku.


 • Konferencja “The Role of Resilience in Challenging Times”
  W dniach 12-14 maja br. odbędzie się konferencja międzynarodowa dotycząca rezyliencji tj. zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Konferencja będzie miała formę hybrydową (wersja stacjonarna na SWPS). Pełne informacje o konferencji dostępne są pod linkiem: https://english.swps.pl/we-the-university/our-news-and-events/conferences-and-seminars/33608-flipping-the-coin-of-well-being-the-role-of-resilience-in-challenging-times. Serdecznie zapraszamy!
 • Brainhack Warsaw 17-19.03.2023
  17-19 marca 2023 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się piąta edycja Brainhack Warsaw. Brainhack to hackathon połączony z minikonferencją. Wydarzenie ma na celu poznanie nowych, entuzjastycznych badaczy i badaczki, nawiązanie nowych przyjaźni w środowisku akademickim, dzielenie się wiedzą, a także promowanie […]
 • Job offers in Sano Science
  Sano Centre for Computational Medicine is a new International Scientific Foundation located in Kraków, Poland. Sano aspires to be a major translational scientific institute, operating at the meeting point of academic science, established MedTech industry, and emerging start-up environment, combining the […]
 • Oferta pracy dla doktorantów w tematyce fizyki/medycyny obliczeniowej
  Myślę, że te pozycje PhD mogłyby zainteresować tegorocznych magistrantów fizyki: https://sano.science/careers/
 • PhD position at Rafał Czajkowski Lab. (LED, laser/ microscopy)
  Cortical reinstatement in health and Alzheimer’s’ disease: a direct approach to testing the hippocampal memory indexing theory Supervisor: Adam Hamed / Rafał CzajkowskiLaboratory: Laboratory of Spatial MemoryWWW: https://www.nencki.edu.pl/laboratories/laboratory-of-spatial-memory/ Background: Conscious recollection of autobiographical events – episodic memory – is a crucial ability that determines our […]
 • Oferta pracy na stanowisku doktorant/postdoc dla specjalisty w zakresie uczenia maszynowego w projekcie: EEGDigiTrack Biofeedback AI – innowacyjne urządzenie do spersonalizowanej neuroterapii.
  Opis projektu Celem projektu jest opracowanie skutecznej metody treningu EEG-neurofeedback.  EEG-neurofeedback jest powszechnie stosowaną w Polsce i na świecie terapią wspomagającą leczenie schorzeń układu nerwowego takich jak: ADHD, depresja, stany lękowe. Metoda ta wykorzystywana jest również w celu usprawniania funkcji poznawczych […]
 • Projekt Neurofeedback-EEG
  W ramach grantu realizowanego przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN wraz z firmą Elmiko, prowadzimy regularne badania EEG w Instytucie (wielokanałowy zapis -128 elektrod) oraz treningi neurofeedback-EEG w Centrum Medycznym Damiana. Neurofeedback jest popularną metodą terapeutyczną, mającą również […]
 • Poszukujemy osoby do współpracy w ramach grantu NCN „Debata geny kontra doświadczenie widziana przez pryzmat plastyczności poznawczej u osób głuchych i niewidomych”
  Stypendia badawcze dla doktoranta(tki) – udział w projekcie neuroobrazowania plastyczności mózgu w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN (prof. A. Marchewka) pod opieką dr hab. Marcina Szweda (Instytut Psychologii UJ, Kraków) Poszukujemy osoby do współpracy w ramach grantu NCN […]
 • Dwa stanowiska asystenta naukowego w Pracowni Neuroinformatyki
  Pracownia Neuroinformatyki (http://neuroinflab.pl) poszukuje kandydatów na dwa stanowiska asystenta naukowego. Pierwsze związane jest z przetwarzaniem i analizą obrazów, m.in. z mikroskopii arkusza świetlnego i przeznaczone jest dla osoby z zacięciem programistycznym (średnio zaawansowany Python). Drugie związane jest z polsko- australijskim […]
 • Workshop: Experimental and Numerical Studies in Biomechanics
  Experimental and Numerical Studies in Biomechanics Erasmus Teaching and Training Week, June 4-7 Tuesday-Friday, 17:00-19:00, room 1.34 Mohammad Nikkhoo, Ph.D. Assistant Professor; Department of Biomedical Engineering, Faculty of Medical Sciences and Technologies. Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, […]
Ogłoszenia

projekt

Ekonofizyka

Opiekun specjalności: prof. R. Kutner

Od ponad dwudziestu lat metody fizyki są stosowane do analizy zjawisk i procesów ekonomicznych, a od ponad dekady tego typu aktywność ma charakter instytucjonalny i nosi nazwę Ekonofizyki. Termin ten wszedł do oficjalnego obiegu w połowie lat dziewięćdziesiątych kiedy czasopismo Physica A otworzyło na swoich łamach nowy dział pod tą właśnie nazwą. Obecnie Ekonofizyka znajduje się w Physics and Astronomy Classification Scheme (PACS) w sekcji Interdisciplinary Physics.

Ekonofizyka jest młodą dziedziną nauki charakteryzującą się stosowaniem teorii, modeli, a przede wszystkim podejścia wypracowanego w ramach fizyki, a zwłaszcza fizyki statystycznej i fizyki materii skondensowanej, do opisu zjawisk ekonomicznych zarówno w mikro- jak i makroskali. Za początek Ekonofizyki uważa się pojawienie 1991 roku publikacji Lévy walks and enhanced diffusion in Milan Stock-Exchange autorstwa Rosario N. Mantegny. Jednakże zainteresowanie problematyką ekonomiczną wśród fizyków jest zagadnieniem dobrze ugruntowanym w historii. Daniel Bernoulli, Mikołaj Kopernik czy Jan Tinbergen, który zdobył pierwszą w historii nagrodę nobla z ekonomii, to tylko kilka znamienitych przykładów.

Od kilkunastu lat obserwuje się wyraźnie wzrastające zaangażowanie fizyków w badania nad zjawiskami ekonomicznymi i socjologicznymi, przejawiające się w lawinowo narastającej liczbie publikacji. Celem specjalności Ekonofizyka jest stworzenie studentom fizyki możliwości studiowania metod, modeli i teorii opracowanych w ramach fizyki, ale wykorzystywanych do analizy zjawisk i procesów ekonomicznych oraz socjologicznych. Pragniemy podkreślić, że studenci studiujący na specjalności Ekonofizyka otrzymują z jednej strony wiedzę umożliwiającą prowadzenie badań naukowych, z drugiej zaś strony wyposażani są w umiejetność jej stosowania w codziennej praktyce zawodowej.

Absolwenta Ekonofizyki powinna charakteryzować:

 • Otwartość na różnorodne wymagania i potrzeby merytoryczne instytucji finansowych (banki, giełda, etc.), ubezpieczeniowych (aktuarialnych), zajmujących się doradztwem ekonomicznym, prowadzących analizy i badania statystyczne
 • Chęć dokształcania się w różnych, związanych z tym dziedzinach
 • Umiejętność dostrzegania zarówno zjawisk jak i procesów fizycznych lub ekonomicznych
 • Umiejętność pozyskiwania i opracowywania danych empirycznych, zwłaszcza dużych rekordów danych
 • Umiejętność analizy i interpretacji danych (zarówno empirycznych jak też pochodzących z symulacji komputerowych)
 • Umiejętność modelowania numerycznego i komputerowego, w tym zwłaszcza umiejętność projektowania i prowadzenia symulacji komputerowych oraz porównywania uzyskanych wyników z danymi empirycznymi
 • Umiejętność wizualizacji danych empirycznych oraz wyników analizy
 • Znajomość metod prognozowania i umiejętność ich praktycznego wykorzystywania
 • Umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych (np. składających się z ekonomistów, socjologów, psychologów, matematyków finansowych i fizyków).

Przykładowe kierunki badawcze:
 • Bayesowska analiza hipotez statystycznych
 • Zastosowanie twierdzeń granicznych statystyki matematycznej w analizie danych finansowych
 • Ryzyko systemowe rynku międzybankowego
 • Dynamika stochastyczna: równania stochastyczne, równania dyfuzji i transportu
 • Procesy stochastyczne: gaussowskie i niegaussowskie
 • Teoria macierzy przypadkowych
 • Modele agentowe rynków finansowych i zachowań społecznych
 • Sieci adaptacyjne, koewoluujące, temporalne i wielopoziomowe
 • Teorie ryzyka i zdarzenia ekstremalne
 • Dynamika pochodnych instrumentów finansowych
 • Analiza portfelowa
 • Mechanika statystyczna sieci losowych

fizmed

Fizyka medyczna

Opiekun specjalności (I stopień, ZFBM): dr J. Ginter
Opiekun specjalności (II stopień, ZFBM): dr hab. M. Kamiński
Opiekun specjalności (II stopień, Fizyka):dr hab. J. Żygierewicz

Na pierwszym stopniu studiów fizyki medycznej poza wiedzą ogólną z fizyki, matematyki i informatyki, studenci zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu: promieniowania jonizującego i ochrony radiologicznej, diagnostyki obrazowej oraz analizy sygnałów bioelektrycznych. Nawiązują też kontakty z innymi instytucjami zajmującymi się tą tematyką, w których mogą pisać prace licencjackie, odbyć praktyki zawodowe, a w przyszłości być może znaleźć pracę.

W ramach drugiego stopnia studiów fizyki medycznej studenci pogłębiają znajomość fizyki i informatyki. Zdobywają też wiedzę teoretyczną i praktyczną odnośnie radioterapii, którą niektórzy z nich będą się zajmować zawodowo pracując jako fizyk medyczny w szpitalu onkologicznym.

Praca naukowa z dziedziny fizyki medycznej w naszym zakładzie obejmuje dwa główne nurty. Pierwszym z nich są zagadnienia radiobiologiczne dotyczące reakcji komórek rakowych na promieniowanie X, alfa i wiązki mieszane. Prace te prowadzone są we współpracy z uniwersytetem w Sztokholmie. Drugim zagadnieniem jest analiza obrazów medycznych pod kątem ich klasyfikacji za pomocą głębokich sieci neuronowych; jest to kierunek od niedawna rozwijany również w naszym Zakładzie.

Część naszych absolwentów rozpoczęło też pracę naukową w innych zakładach Uniwersytetu Warszawskiego, np. w ramach studiów doktoranckich w Zakładzie Jądra Atomowego, utrzymując jednak nadal z Zakładem Fizyki Biomedycznej bliską współpracę.

Fizyka medyczna to kierunek wiedzy stosowanej, interesujący z punktu widzenia rozwoju najnowocześniejszych technik leczenia, jednocześnie uwrażliwiający na potrzeby innych ludzi, zwłaszcza chorych, rozwijający zaangażowanie społeczne i empatię. Masz talent do nauk ścisłych połączony z wrażliwością humanisty? To kierunek dla Ciebie.

Przykładowe kierunki badawcze:

 • Zastosowanie głębokich konwolucyjnych sieci neuronowych (CNN) do klasyfikacji obrazów medycznych
 • Modelowanie Monte Carlo odpowiedzi komórki na uszkodzenia DNA pod wpływem wiązek mieszanych
 • Kontrola jakości radiofarmaceutyków (ZPS)


Ogłoszenia


Praktyki w IPPTP
Możliwość praktyk lub prac dyplomowych w Laboratorium Elektroniki Profesjonalnej IPPT PAN, opiekun: Marcin Lewandowski (mlew@ippt.pan.pl). Proponowana tematyka w załączniku Mini-Projects-2017

Praca magisterska lub doktorska w CCB
Możliwość praktyk, pracy magisterskiej lub doktorskiej w ramach projektu: Ocena niepewności zasięgu efektu biologicznego w celu poprawy skuteczności radioterapii protonowej w Centrum Cyklotronowym Bronowice. Kontakt: dr Antoni W. Ruciński, antoni.rucinski@ifj.edu.pl, tel. +48668156393. Możliwość uzyskania stypendium.NEU

Neuroinformatyka

Opiekun specjalności (I stopień, ZFBM): dr hab. J. Żygierewicz
Opiekun specjalności (II stopień, ZFBM): dr hab. P. Suffczyński
Opiekun specjalności (II stopień, Fizyka):dr hab. J. Żygierewicz

Neuroinformatyka to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy na styku fizyki, matematyki, informatyki i neurobiologii.

Według raportu WHO z 1996 r. w XXI wieku choroby układu nerwowego znajdą się na pierwszym miejscu wśród schorzeń, w związku z tym wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wykształcenie neuroinformatyczne.

Nasze studia, jako pierwsze na świecie zapewniają kompleksowe wykształcenie i  przygotowanie do podjęcia pracy w tej bardzo dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. Profil studiów jest dopasowany do standardów światowych i realiów rynku pracy.

Studia tej specjalności zaprojektowaliśmy dwustopniowo.

Celem studiów I stopnia jest zapewnienie studentom wykształcenia w zakresie fizyki i matematyki oraz gruntownej wiedzy w dziedzinie informatyki, cyfrowej analizy sygnałów i statystyki, potrzebnych w klinikach i laboratoriach. Uczymy też podstaw baz danych i uczenia maszynowego. Dodatkowo, wprowadzamy niezbędny zakres wiadomości z chemii, biologii anatomii, aby swobodnie porozumieć się w interdyscyplinarnym środowisku neuroinformatyków.  

W czasie zajęć laboratoryjnych  studenci poznają sposoby pomiaru i analizy sygnałów takich jak EEG, EMG, EKG szeroko stosowanych w diagnostyce klinicznej, zapoznają się również z technikami takimi jak: neurofeedback czy interfejsy mózg-komputer (BCI). Duża liczba zajęć praktycznych zapewnia biegłość w samodzielnym zestawianiu układów pomiarowych, rozumienie pracy z sygnałami i umiejętność ich analizy. I etap studiów kończy się obroną pracy licencjackiej i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Interdyscyplinarne wykształcenie dostosowane do wymogów rozwijającej się medycyny, nauki i gospodarki,  a w szczególności znajomość technik pomiarowych, programowania i technik statystycznych analizy danych zapewnia naszymi absolwentom szeroki dostęp do rynku pracy.

Studia II stopnia specjalności „Neuroinformatyka” są wyodrębnionym programowo drugim etapem studiów umożliwiającym znaczne poszerzenie wiedzy kierunkowej. Celem kształcenia studiów II stopnia jest opanowanie zaawansowanych metod informatycznych, statystycznych oraz modelowania systemów dynamicznych, w tym – mózgu. Program studiów II stopnia przewiduje dużą liczbę godzin przedmiotów do wyboru i zapewnia dużą swobodę w doborze zajęć. Studenci mogą realizować indywidualny tok studiów, koncentrując się przede wszystkim na interesujących ich zagadnieniach. Absolwenci ze stopniem magistra otrzymują wykształcenie przygotowujące do współpracy z ekspertami w dziedzinie neuroinformatyki. Specjalistyczne wykształcenie zapewnia znalezienie pracy zawodowej w dziedzinie studiów, rozpoczęcie studiów doktoranckich oraz podjęcie pracy naukowej w zespołach badawczych i badawczo-rozwojowych w kraju i na świecie.


Współpraca z XVIII L.O. w Warszawie

Osoby kontaktowe:


Proponowana forma współpracy

Lista wykładów dostępnych w roku akademickim 2017/2018: lista.pdf.

Lista warsztatów dostępnych w roku akademickim 2017/2018: